Mapa stránok Dnes je štvrtok , 25. apríl 2019, meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Počasie
Správy SME

Aktuality

Voľby EP 2019


OBEC ČIČAROVCE

    Obecný úrad Čičarovce, Čičarovce 90

        tel.: 056/6383170, e-mail: cicarovce@atknet.sk

 

Elektronická adresa pre Voľby do Európskeho parlamentu,

konaných dňa 25. mája 2019, v čase od 07:00:00 do 22:00:00 hod.


Obec Čičarovce, v súlade s § 102 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: starosta.cicarovce@gmail.com

                                                            Vincent Hajdók, v.r.


                                                           V Čičarovciach, 21.2.2019

Starosta obce Čičarovce v zmysle §  19 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

m e n u j e

 

 

 z a p i s o v a t e ľ k u

okrskovej volebnej komisie  pre okrsok č.1

vo Voľbách do Európskeho parlamentu

 

 

ktoré sa uskutočnia dňa

25. mája 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hod.


Jolanu Csanakovú

 

 

 

 

 

                                                                          Vincent Hajdók, v.r.

                                                                           Hlasovací preukaz

 

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019).

Obec na tieto účely zverejňuje na elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:  starosta.cicarovce@gmail.com


Voľby do EP, 25. mája 2019 

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

 


 


22.3.2019 10:14:50